ผู้ก่อตั้ง eBay จับมือกับ LinkedIn ก่อตั้งกองทุนวิจัยด้าน AI เพื่อมวลชน

By Whats New

ผู้ก่อตั้ง eBay นาย Omidyar Network ของ Pierre Omidyar ร่วมมือกับผู้ก่อตั้ง LinkedIn นาย Reid Hoffman และมูลนิธิ Knight Foundation มูลนิธิการกุศลเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อในสหรัฐอเมริกา ร่วมกันลงขันกัน 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อตั้งกองทุนวิจัย AI โดยมีพันธกิจคือการนำเอา AI ไปใช้งานอย่างมีจรรยาบรรณและมีการควบคุมดูแลได้อย่างเหมาะสม

pete-linforth-cc0-via-pixabay-jpg-1400x1400

กองทุนนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Ethics and Governance of Artificial Intelligence Fund โดยมีหน่วยงานภาคการศึกษา The MIT Media Lab ของสถาบัน MIT และศูนย์ the Berkman Klein Center for Internet & Society ของ Harvard University มาช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้วย โดยทางกองทุนจะให้เงินกับโครงการวิจัยด้าน AI ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่จำกัดเฉพาะสายงานไอที แต่ครอบคลุมไปถึงนักสังคมศาสตร์ นักปรัชญา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย นโยบาย และด้านศาสนา-ความเชื่อ และอื่นๆ ก็สามารถเสนอโครงการไปยังกองทุนเพื่อขอทุนได้

เป้าหมายของกองทุนนี้เพื่อสร้างเทคโนโลยี AI ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมไม่ใช่บริษัทใดเพียงบริษัทเดียว และลดผลกระทบในทางลบต่อมนุษย์ ตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่กองทุนนี้สนใจ ได้แก่ เราจะสื่อสารกับ AI อย่างไร, กรอบทางจริยธรรมในการสร้างเทคโนโลยี, เราจะควบคุม AI ไม่ให้เป็นอันตรายกับมนุษย์ได้อย่างไร เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก Knight FoundationOmidyar Network, Berkman Klein Center, MIT Media Lab

Tagged under: