ลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPad Air (4th-Generation)

เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  1. การลงทะเบียนแสดงนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งจอง iPad Air
  2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  3. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน